Czy korzystanie z pomocy radców prawnych jest bezpieczne?

Radcowie prawni stanowią grupę osób, które wykonują zawód wiążący się nie tylko z prestiżem i uznaniem społecznym, ale także wielką odpowiedzialnością za losy innych, niezwiązanych z nimi osób. Nie da się polemizować z faktem, że od decyzji podejmowanych przez radców prawnych zależą losy ludzi, ważą się również istotne dla nich kwestie rodzinne i majątkowe. Z tego właśnie względu, każdy błąd i zaniedbanie ze strony radcy prawnego, może mieć bardzo dotkliwe skutki, nierzadko też takie, które są nieodwracalne. Z tego właśnie powodu, ubezpieczenie radcy prawnego jest obowiązkowe. Stanowi ono, bowiem realne zabezpieczenie interesów osób korzystających z ich usług. Więcej

Radca prawny – praktyka zawodowa

Radca prawny na mocy stosownej ustawy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Program ubezpieczenia radców prawnych (https://radca-prawny.iexpert.pl/) złożony jest z dwóch, podstawowych elementów, czyli z podstawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie indywidualne) oraz z dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie grupowe). Oba rodzaje ubezpieczeń różnią się od siebie zarówno wysokością sumy gwarancyjnej, jak i czasem ochrony oraz jego zakresem. I tak OC podstawowe: Więcej

Korzystanie z pomocy radców prawnych

Radcowie prawni zaliczani są do grona zawodów, których wykonywanie wiąże się nie tylko z prestiżem i uznaniem społecznym, ale także wielką odpowiedzialnością za losy innych ludzi. Nierzadko od decyzji podejmowanych przez radców prawnych zależą losy ludzi, ważą się istotne dla nich kwestie majątkowe i rodzinne. Każdy błąd i zaniedbanie po stronie radcy prawnego, może mieć bardzo dotkliwe skutki, nierzadko nieodwracalne. Dlatego właśnie, przedstawiciele tejże profesji zobligowani są do posiadania ubezpieczenia radców prawnych z tytułu odpowiedzialności cywilnej (więcej: https://radca-prawny.iexpert.pl/ubezpieczenie-majatkowe-kancelarii-radcy-prawnego/). Więcej

Grupowo ubezpieczeni ? ubezpieczenie radców prawnych z tytułu odpowiedzialności cywilnej

Każdy radca prawny wykonujący czynnie swoje czynności zawodowe jest z automatu obejmowany ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w ramach składki członkowskiej opłacanej comiesięcznie w właściwej sobie Okręgowej Izbie zrzeszającej przedstawicieli tej profesji. Okręgowe Izby Radców Prawnych dbają o to, by składki były odprowadzanie na czas i w wymaganej kwocie. Nieopłacenie ich bowiem skutkuje skreśleniem z listy radców prawnych, co niewątpliwie jest bardzo dotkliwe w skutkach. Więcej

Obowiązkowe ubezpieczenia radców prawnych

Choć radcowie prawni i zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia radców prawnych (więcej w temacie, pod linkiem: https://radca-prawny.iexpert.pl/), to w praktyce nie zawierają oni umów obowiązkowego ubezpieczenia OC, ponieważ to ich samorządy zawodowe zawierają umowy ubezpieczenia w jednym z działających na rynku towarzystw ubezpieczeniowych na rachunek swoich członków. Więcej

Jak ubezpiecza się radca prawny?

Profesja radcy prawnego jest z jednaj strony zajęciem bardzo ciekawym, z drugiej jednak niezwykle odpowiedzialnym i obarczonym sporym ryzykiem. Jeden, czasem z pozoru nieistotny błąd może mieć bardzo przykre skutki i konsekwencje, takie jak na przykład przegranie toczącego się procesu, co w konsekwencji jest równoznaczne z wymiernymi stratami dla klienta. Więcej

Gdy nałóg zaczyna odbierać kontrolę nad samym sobą

Człowiek jest jedyną istotą żywą, która posiada rozum, ma świadomość siebie samego, świadomość własnej świadomości oraz istnienia świata zewnętrznego, w którym żyje i funkcjonuje. Zatem jest człowiek niezwykle wyjątkowych stworzeniem, któremu przysługuje też z tej racji przysługują wyjątkowe przywileje i prawa. Więcej

Małżeństwo – przedmiot sporu?

Rodzina, w pełnym tego słowa rozumieniu, oznacza parę małżeńską, czyli ojca i matkę oraz ich potomstwo. Taki sposób rozumienia tego terminu jest bodajże jedynym właściwym, mimo sporów, jakie pojawiają się w ostatnich latach w związku z prawem do wychowywania dzieci przez pary homoseksualne i zawierania legalnych związków małżeńskich przez osoby tej samej płci. Więcej

« Older Entries Recent Entries »