Radca prawny i usługi przez niego świadczone

Radca prawny jest prawnikiem świadczącym swoim klientom szeroko rozumianą pomoc prawną, która w szczególności polega na:

 • udzielaniu im porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • opracowywaniu projektów aktów prawnych
 • a także występowaniu przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy swojego klienta.

W Polsce regulacje dotyczące zawodu radcy prawnego określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych.

Wymagania dotyczące zawodu

Autor zdjęcia: Informedmag

Przepisy prawa stanowią, że radca prawny może wykonywać swój zawód:

 • na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • w ramach stosunku pracy,
 • w kancelarii radcy prawnego,
 • w spółkach cywilnych i spółkach prawa handlowego (w których wspólnikami, partnerami lub komplementariuszami są radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę w Polsce, z zastrzeżeniem jednak, że wyłącznym przedmiotem działalności tych spółek może być świadczenie pomocy prawnej).

Kto może zostać radcą prawnym?

Radcą prawnym może zostać tak naprawdę każdy komu na tym zależy, z zastrzeżeniem oczywiście ukończenia magisterskich studiów prawniczych w Polsce, lub też równoważnych studiów zagranicznych. Ponadto, wymagane jest by osoba taka:

 • korzystała z pełni praw publicznych,
 • posiadała pełną zdolność do czynności prawnych,
 • była uczciwa i nieskazitelnego charakteru,
 • odbyła aplikację radcowską w Polsce i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski.

Aplikacja radcowska trwa przez okres trzech lat i jest prowadzona przez okręgowe izby radców prawnych. Nabór na odbycie takiej aplikacji jest prowadzony w formie pisemnego egzaminu państwowego, który przyjmuje formę testu jednokrotnego wyboru.

Po zakończeniu aplikacji składa się egzamin radcowski, będący również pisemnym egzaminem państwowym. Egzamin ten złożony jest z 5 części. Polega na rozwiązaniu zadań z zakresu:

 • prawa karnego,
 • prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa administracyjnego
 • i zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki zawodowej.

Po zdaniu egzaminu konieczne jest także złożenie ślubowania, które to dopiero upoważnia do wykonywania zawodu radcy prawnego (z kwestii formalnych, konieczne jest także wykupienie OC radcy prawnego).

Wspomnieć tu należy jednak o tym, że osoby posiadające tytuł naukowy profesora, albo też stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie prawa, zwolnione są z konieczności odbycia aplikacji radcowskiej i zdawania końcowego egzaminu radcowskiego.