Staranność zawodowa – jak ją zdefiniować?

W przypadku odpowiedzialności cywilnej zawodowej, którą definiuje na przykład radca prawny ubezpieczenie OC, mowa jest o zachowaniu jedynie pewnego rodzaju staranności zawodowej. Nie można mówić o staranności podwyższonej, a już zwłaszcza o staranności maksymalnej. Staranność wymagana od radcy prawnego, notariusza czy też adwokata, powinna posiadać znamiona staranności przeciętnej, choć zaznaczyć należy, że w odniesieniu do przedstawicieli tejże profesji, staranność ta musi być znacznie większa niż staranność do jakiej zachowania zobowiązany byłby przeciętny obywatel.

Mierniki do wyznaczenia staranności zawodowej

W przypadku odpowiedzialności cywilnej zawodowej, którą definiuje na przykład radca prawny, mowa jest o zachowaniu jedynie pewnego rodzaju staranności zawodowej

Autor zdjęcia: wocintechchat.com

Chcąc określić i zmierzyć charakter należytej staranności, do zachowania której zobowiązany jest radca prawny, notariusz i adwokat, konieczne staje się zastosowanie określonych mierników.

Zastosować tu można wyznacznik wynikający z konieczności posiadania szeregu obowiązków, w tym:

  • obowiązku posiadania określonych kwalifikacji,
  • obowiązek posiadania odpowiednich kompetencji zawodowych,
  • obowiązek czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron, dla których czynności zawodowe radcy prawnego, notariusza i adwokata mogą powodować skutki prawne,
  • obowiązek udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień związanych z dokonywaną czynnością,
  • obowiązek zachowania bezstronności,
  • obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Z tego właśnie względu należy uznać, że szczególna staranność, która jest wymagana od radcy prawnego, notariusza, czy też adwokata nie może w żadnym razie powodować, że każde nieumyślne zaniedbanie spoczywających na nim obowiązków zakwalifikowane będzie jako rażące niedbalstwo.